Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 1. Quản lý tài khoản
 2. Quản lý nhóm
 3. Thông tin sử dụng
 4. Thông tin IMAP/SMTP/POP3
 5. Dừng dịch vụ
 6. Chức năng Blacklist/Whitelist
 7. Chức năng Catch-all mail
 8. Cấu hình mail client sử dụng mail Bizfly Cloud
 9. Tùy chỉnh domain cho Webmail
 10. Xác thực DNS
 11. Đổi gói sử dụng
 12. Điều khoản sử dụng
 13.  Export tài khoản email
 14. Hướng dẫn sử dụng bộ lọc
 • No labels