Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 1. Khôi phục mật khẩu Cloud Server
 2. Khởi tạo server
 3. Quản lý Cloud Server
 4. Restore Server từ Snapshot
 5. Tăng dung lượng Volume
 6. Tạo SSH key cho Cloud Server
 7. Tạo và quản lý sao lưu (backup)
 8. Tạo và quản lý Snapshot
 9. Tạo và quản lý Volume
 10. Thay đổi hệ điều hành (rebuild OS)
 11. Cấu hình Firewall
 12. Cấu hình IPv6
 13. Cấu hình băng thông mạng
 14. Upload Custom Image
 15. Upload Custom Windows Image từ VMware và Hyper-V
 16. Clone server
 17. Truy cập server qua console
 18. Kết nối với Linux bằng password
 19. Kết nối Windows Server từ Linux
 20. Kết nối Windows Server từ Windows
 21. Copy file lên Windows Server
 22. Cấu hình chặn truy cập server bằng password
 23. Tạo SSH key trên Ubuntu/Linux
 24. Sử dụng Keypair để kết nối Cloud Server
 25. Hướng dẫn kiểm tra thông số inodes
 26. [Linux server] Hướng dẫn tăng dung lượng ổ không cần tắt server
 27. Kiểm tra tình trạng tài nguyên của server Linux
 28. Kiểm tra tốc độc đọc ghi ổ cứng
 29. Windows Server - Tăng dung lượng ổ cứng không cần tắt server
 30. Hướng dẫn gắn thêm WAN IP trên Bizflycloud
 31. Cấu hình các IP WAN gắn thêm trên Server Linux
 32. Kiểm tra DISK, RAM, CPU, LOAD trên hệ điều hành Linux
 33. Response HTTP code
 • No labels