Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bước 1:

Truy cập File → Add Account

Bước 2: 

Nhập mail của bạn và nhấn Connect, sau đó chọn IMAP


Bước 3:

Truy cập https://docs.bizflycloud.vn/business_email/howtos/imapsmtppop3/ để lấy thông tin, và đăng nhập như hình bên dưới.

1. IMAP
 • Server: imap.bizflycloud.vn  (Nếu là win 7 :imap-alt.vccloud.vn)
 • Port: 993 (SSL)
 • Username: địa chỉ email
 • Password: mật khẩu của email
2. SMTP
 • Server: smtp.bizflycloud.vn
 • Port: 587 (STARTTLS)
 • Username: địa chỉ email
 • Password: mật khẩu của email
3. POP3
 • Server: pop3.bizflycloud.vn  (Nếu là win 7 :pop3-alt.vccloud.vn)
 • Port: 995 (SSL)
 • Username: địa chỉ email
 • Password: mật khẩu của email

Nhập lại password

Bước 5:

Nhận được thông báo như hình dưới là bạn đã cấu hình thành công.


 • No labels